УВАГА! Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

регіональна філія «Одеська залізниця», код ЄДРПОУ40081200
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», регіональна філія «Одеська залізниця» юридична адреса: 65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, контактний номер телефону (048) 727-49-86, факс (048) 727-38-76

__________________________________________________________________________________________
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємства (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією і будівництвом нових пристроїв СЦБ та зв’язку дільниць Миколаїв-Колосівка та з’єднувальна дуга Б/П 225 км – пост 102 км.

Технічна альтернатива 1У зв’язку з тим, що будівництво та реконструкція комплексу споруд здійснюється для забезпечення електрифікації існуючого колійного розвитку, технічна альтернатива не розглядалась.

Технічна альтернатива 2 не розглядалась.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Дільниця Миколаїв – Колосівка знаходиться в межах Веселинівського, Новоодеського, Миколаївського, Вітовського районів Миколаївської області. З боку станції Миколаїв дільниця межує з дільницею Долинська – Миколаїв, а на станції Колосівка приєднана до напрямку Одеса-Колосівка-Помічна.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

не розглядалась

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 .

не розглядалась

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація проекту дасть можливість підвищити ефективність та пропускну спроможність всього напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка – Одеса. Електрифікація дільниці Миколаїв – Колосівка буде сприяти розвитку Одеського та Миколаївського регіонів, забезпечить зростаючі обсяги перевезень електротягою з виходом на порти Чорного моря.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

І черга будівництва – повний комплекс робіт по електрифікації дільниці Миколаїв-Колосівка на існуючий колійний розвиток, а саме:

– створення інфраструктури електрифікованої дільниці для її експлуатації (L=105 км)будівництво постів секціонування контактної мережі, тягової підстанції та чергового пункту контактної мережі на ст. Ясна Зоря, ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати- ТП Ясна Зоря» довжиною 9,96 км, реконструкція існуючих тягової підстанції Колосівка та ПС-330 Трихати;

– повна реконструкція та модернізація пристроїв СЦБ та зв’язку на дільниці Миколаїв-Колосівка.

ІІ черга будівництва – відновлення залізничного обходу станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/н 225 км – пост 102 км), його електрифікація та облаштування пристроями СЦБ та зв’язку (L=1,9 км);

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Основними обмеженнями є:

– дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

– організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених договорів;

– забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі найближчої житлової забудови;

– дотримання санітарних норм електромагнітних випромінювань для забезпечення захисту населення та обслуговуючого персоналу;

– згідно Додатку №9 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173 санітарно-захисна зона для споруд зовнішнього транспорту встановлена у розмірі не менше 100 м, відповідно до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» санітарно-захисна зона для ПЛ-150 кВ не встановлюється, охоронна зона становить 25,0 м, охоронні зони електричних мереж за периметром для трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв встановлюються на відстані 3 м від огорожі або споруди.

щодо технічних альтернатив 1, 2 – не розглядаються.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 – не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

І черга будівництва – електрифікація дільниці Миколаїв-Колосівка виконується на існуючий колійний розвиток, передбачено:

– будівництво постів секціювання контактної мережі на ст. Баловне та ст. Новокатеринівка – в межах полоси відводу залізниці;

– будівництво тягової підстанції на станції Ясна Зоря – в межах полоси відводу залізниці;

– будівництво чергового пункту контактної мережі (далі – ЧПКМ) на станції Ясна Зоря – в межах полоси відводу залізниці;

– реконструкція існуючої тягової підстанції Колосівка – відбуватиметься на вже існуючий та спланованій території;

– реконструкція існуючої «ПС-330 Трихати» – відбуватиметься на вже існуючий та спланованій території;

– будівництво ПЛ-150 кВ «ПС-330 Трихати- ТП Ясна Зоря» – вилучення земель запасу (держвласність), земельних паїв громадян (договори сервітуту).

щодо технічних альтернатив 1, 2 – не розглядалась.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 – не розглядалась.

ІІ черга будівництва – будівництво колії, що електрифікується на змінному струмі 27,5 кВ в обхід станції Миколаїв (з’єднувальна дуга б/п 225 км – пост 102 км), довжиною 1,9 км.

щодо технічних альтернатив 1, 2 – не розглядалась.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 – не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути впливи під час будівництва на: повітряне середовище, на водне середовище, на ґрунти, рослинний світ при вирубці лісонасаджень.

Під час експлуатації передбачаються вплив на повітряне середовище, шум та вібрація від рухомого складу залізничного транспорту, електромагнітне випромінювання від струмопровідних частин ПЛ-150кВ та контактної мережі, тваринний світ (птахи).

щодо технічних альтернатив 1, 2 – не розглядалась.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 – не розглядалась.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пункту 10 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітря, ґрунт, поверхневі води, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об’єкту. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11)
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається

Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації,
(найменування уповноваженого органу,

54029, м.Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua,
поштова адреса, електронна адреса,

(0512) 46-04-27, Охрименко Світлана Миколаївна
(номер телефону та контактна особа)

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована.